biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling
Ungdommar framför vita bokhyllor i ett bibliotek

Skolbibliotek

Biblioteksutveckling Östergötland har en stöttande roll för att främja skolbiblioteksutvecklingen i Östergötland.

En stöttande roll

Biblioteksutveckling arbetar med kompetenshöjande insatser för skolbibliotekspersonal och finns som praktiskt stöd till berörda för skolbibliotek som t ex skolledare och skolbibliotekssamordnare.

I skolbiblioteksutredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 2021:3 poängterar man vikten av att skolbibliotek är bemannade med fackutbildad personal. När det finns en skolbiblioteksverksamhet med utbildad personal, ändamålsenliga lokaler såväl som medier, som är väl förankrad och fungerar i samverkan med skolans pedagogiska verksamhet bidrar det till bättre måluppfyllelse för skolans elever. Biblioteksutveckling Östergötland arbetar för att detta ska kunna uppnås på alla skolor i Östergötland genom kompetenshöjande insatser för både skolbibliotekspersonal och lärare för att på detta sätt stärka samverkan kring läsfrämjande och medie- och informationskunnighet.

Viktiga frågor att arbeta med inom området skolbibliotek

  • kompetensutveckling för skolbibliotekspersonal inom medie- och informationskunnighet och läsfrämjande
  • stödja utveckling av skolbibliotekets pedagogiska och läsfrämjande roll inom skolan
  • stödja skolbiblioteksutveckling i kommunerna

Nätverk

Skolbiblioteksverksamhet bedrivs ofta av enstaka personer i kommunerna vilket gör att ett fungerande nätverk kan bidra till att stärka yrkesrollen och ge stöd i det dagliga arbetet. Det finns ett nätverk för grundskolebiblioteken, Skolbibmeet samt en strategisk skolbiblioteksgrupp för utvecklingsfrågor för skolbibliotek i samarbete med biblioteksutveckling.

Strategiska skolbiblioteksgruppen

En arbetsgrupp för skolbiblioteken i Östergötland och Tranås (grundskole- och gymnasiebibliotek) som tillsammans med Biblioteksutveckling Östergötland arbetar med övergripande frågor och strategier för utveckling.

Kontakt

Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier