biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling
deltagare i workshop håller upp ett pappersark med idéer

Demokrati

I princip allting inom bibliotek har med demokrati att göra.

Demokrati är grunden

Biblioteksutveckling Östergötland har i uppdrag att utveckla biblioteksverksamheten för alla, oavsett var man bor eller hur gammal man är. Biblioteken har ett stort uppdrag – till alla och för alla!

Bibliotekens demokratiuppdrag finns beskrivet i bibliotekslagen och här anges också att bibliotek ska satsa extra på ett par målgrupper. Det gäller barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de som talar annat språk än svenska och de nationella minoriteterna.

Uppdraget är både brett och specifikt

Varje del i utveckling av bibliotek har i grunden ett demokratiskt uppdrag. Det gäller aktiviteter för barn och unga; att implementera barnkonventionen; läsfrämjande och litteratur; Östgöta taltidning; verksamhetsutveckling för minoritetsspråk och nationella minoriteter; digital kompetens; tillgänglighet; digitala resurser med mera…

I samarbete med personal på Götabiblioteken arbetar Biblioteksutveckling med flera olika grupper, genomför utbildningsdagar, utbyter erfarenheter och delar kunskap. Götabibliotekens gemensamma målbild: att ge alla möjlighet att nå sina drömmar blir ytterligare en vägvisare framåt.

FN:s konvention om barnets rättigheter

Biblioteksutveckling Östergötland stödjer arbetet med att implementera barnkonventionen på folkbiblioteken samt inom den regionala biblioteksverksamheten. Biblioteksutveckling Östergötland har, tillsammans med andra regioner, tagit fram en handledning för bibliotekschefer som heter Löpa linan ut: Bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Biblioteksutveckling Östergötland har också tagit fram ett inspirations- och lärandematerial som finns på Digiteket och som heter Barnets rätt i bibliotek.

Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier